AGNESA POLIKARPIVNA STADNYCHENKO
(dedicated to the 80th birthday anniversary)

O. V. Garbar, G. E. Kyrychuk, R. K. Melnychenko, D. A. Vyskushenko, L. M. Yanovych

DOI: https://doi.org/10.1515/vzoo-2015-0057

 

PDF